موکربختیوری ام                                                                فارسی ندونم

به زبون مادری                                                                  دردت به جونم


برچست ها :